všeobecné obchodné podmienky & ochrana osobných údajov:

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Definície

1.1.1. Predávajúcim je spoločnosť almariina s.r.o. so sídlom na adrese Džbankárska 3635/9, 900 31 Stupava, Slovenská republika, IČO:54386837,DIČ: 2121648243, IČ DPH: SK2121648243, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn. 10/Re/164/2022. V prípade otázok na Predávajúceho je možné využiť aj kontaktný formulár. (ďalej len "Predávajúci")

1.1.2. Predávajúci je zároveň aj prevádzkovateľom internetového obchodu www.almariina.sk (ďalej aj ako „internetový obchod“). Bankové spojenie: Fio banka, a.s., č účtu: SK04 8330 0000 0028 0211 6039.

1.1.3. Kupujúcim je každý návštevník internetového obchodu, bez ohľadu na to, či koná ako spotrebiteľ alebo ako podnikateľ (ďalej len "Kupujúci").

1.1.4. Spotrebiteľom je kupujúca fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len "Spotrebiteľ").

1.1.5. Podnikateľom je kupujúca osoba, ktorá nie je spotrebiteľom. Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa (ďalej len "Podnikateľ").

1.1.6. Zmluvnými stranami sú Predávajúci a Kupujúci (spotrebiteľ a podnikateľ). 1.2. Obchodné podmienky

1.2.1. Tieto Všeobecné Obchodné Podmienky (ďalej len "Obchodné podmienky" alebo „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu www.almariina.sk (ďalej len "kúpna zmluva").

1.3. Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadi kúpnou zmluvou, týmito Obchodnými podmienkami a právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.102/2014 Z.z. (o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku) v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Uzavretie kúpnej zmluvy, spôsob dopravy a platby 2.1. Popis objednávania tovaru

2.1.1. Za nákup sa pre účely týchto Obchodných podmienok rozumie uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle nasledujúcich ustanovení. Nákup prostredníctvom internetovej stránky Predávajúceho je možné uskutočniť v niekoľkých jednoduchých krokoch, pričom registrácia pred nákupom nie je potrebná.

V internetovom obchode je možné vyhľadať dostupné produkty. Po kliknutí na konkrétny produkt sa zobrazí podrobný popis zvoleného tovaru, dostupnosť, tabuľka veľkostí a cena. Potvrdením výberu konkrétneho produktu sa tovar vloží do nákupného košíka, kde je následne možné upraviť množstvo, príp. zmazať zvolený tovar. V ďalších krokoch je potrebné zadať kontaktné

(fakturačné) a dodacie údaje a spôsob dopravy a platby. V prípade zvolenia typu dopravy s využitím odberných miest služby „Zásielkovňa“ („Packeta“) bude Kupujúci vyzvaný upresniť miesto doručenia až po zaplatení. Na túto skutočnosť bude Kupujúci pri voľbe spôsobu dopravy upozornený Predávajúcim. Kupujúci jej výberom s týmto postupom výslovne súhlasí.

2.2. Ponuka tovaru

2.2.1. Ponuka tovaru, dostupná prostredníctvom internetového obchodu www.almariina.sk má iba informatívny charakter. Samotná ponuka tovaru sa, bez ďalšieho, nepovažuje za návrh predávajúceho dodať tovar. Predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom ponúkaného tovaru.

2.3. Objednávka

2.3.1. Objednávku môže Kupujúci vytvoriť pomocou formulára na stránkach internetového obchodu www.almariina.sk (viď vyššie bod 2.1.). Potvrdením objednávky podáva Kupujúci záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi ním a Predávajúcim a potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

2.4. Uzavretie kúpnej zmluvy

2.4.1. Predávajúci sa zaväzuje prijať návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy Kupujúceho (objednávku), ak tento návrh nie je v rozpore s týmito Obchodnými podmienkami. Predávajúci potvrdí prijatie návrhu prostredníctvom správy na e- mailovú adresu Kupujúceho, ktorú uviedol v objednávke. Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou). V prípade, že nebude možné ani opakovane doručiť prijatie objednávky na e- mailovú adresu Kupujúceho, predávajúci je oprávnený potvrdiť prijatie objednávky prostredníctvom SMS správy na telefónne číslo Kupujúceho, pokiaľ bude uvedené v objednávke.

2.5. Spôsob dopravy

2.5.1. Ak nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak, spôsob dodania tovaru určuje Predávajúci. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky Kupujúceho, nesie kupujúci riziko s takým spôsobom dopravy spojené, vrátane prípadných dodatočných nákladov na zvolený spôsob dopravy.

2.5.2. Odoslaním objednaného tovaru sa rozumie jeho odoslanie na dodaciu adresu špecifikovanú Kupujúcim pri vytvorení objednávky.

2.5.3. Poštovné a balné je závislé od výšky objednávky a zvoleného spôsobu dopravy v súlade s bodom 2.5.1. týchto Obchodných podmienok a je splatné spolu s cenou objednaného tovaru v súlade s tými Obchodnými podmienkami.

2.6. Spôsob platby

2.6.1. Predávajúci ponúka nasledovný spôsob platby:
platobnou kartou prostredníctvom internetu cez platobnú bránu.

Pri platbe platobnou kartou prostredníctvom internetu cez platobnú bránu bude Kupujúci po dokončení objednávky presmerovaný na platobný server tretej strany, kde vyplní potrebné platobné údaje. Po overení ich platnosti bude objednávka potvrdená a kúpna cena odpočítaná z účtu Kupujúceho.

2.6.2. Všetky zmeny vrátane zmien cien v internetovom obchode sú vyhradené. Cena je platná v čase objednania.

2.6.3. Zobrazené kúpne ceny ponúkaného tovaru a služieb obsahujú aj daň z pridanej hodnoty v stanovenej výške v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2.6.4. Podľa zákona o evidencii tržieb je Predávajúci povinný vystaviť Kupujúcemu faktúru, ktorú Kupujúci obdrží v elektronickej forme na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke najneskôr v momente predania tovaru dopravcovi.

2.6.5. Kupujúci súhlasí s vystavením faktúry v elektronickej podobe.

2.7. Práva a povinnosti vyplývajúce z uzavretia kúpnej zmluvy

2.7.1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar za dohodnutú cenu a Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

2.7.2. V prípade porušenia podmienok kúpnej zmluvy alebo Obchodných podmienok Kupujúcim si Predávajúci vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Pokiaľ zákon neustanovuje inak, Kupujúcemu v takomto prípade vzniká povinnosť uhradiť prevádzkovateľovi všetky náklady spojené s jeho objednávkou, najmä potom náklady na zaslanie tovaru, ak ho kupujúci neprevezme.

2.7.3. Všetky oznámenia Predávajúceho môžu byť Kupujúcemu doručované na e- mailovú adresu uvedenú v objednávke.

2.8. Darčekové poukazy a zľavové kódy.

2.8.1. Kupujúci môže pri tvorbe objednávky zadať kódy obsiahnuté na zakúpených darčekových poukazoch a zľavové kódy poskytované Predávajúcim v súlade s ich pravidlami.

2.8.2. Ak nie je Predávajúcim výslovne uvedené inak, darčekové poukazy ani zľavové kódy:

  • -  nie je možné uplatňovať opakovane;

  • -  nie je možné vzájomne kombinovať;

  • -  nie je možné použiť na nákup ďalších poukazov.

  • -  hodnota uplatnených darčekových poukazov / zľavových kódov sa

    rovnomerne rozpočítava medzi všetky kusy tovaru v objednávke, na ktorú bol darčekový poukaz / zľavový kód uplatnený, v prípadoch tovaru, kedy je možno takýto poukaz / zľavový kód uplatniť.

2.8.3.  Zľavové kódy nie je možné uplatniť na tovar vo výpredaji.
2.8.4.  V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy z akýchkoľvek dôvodov alebo

akéhokoľvek iného dôvodného vrátenia tovaru Kupujúcim Predávajúcemu zakúpeného na základe zľavového kódu, má Kupujúci nárok na vrátenie sumy, ktorú za nákup tovaru skutočne uhradil peňažnými prostriedkami. V prípade nákupu tovaru s použitím darčekového poukazu vystaví Predávajúci nový darčekový poukaz v zodpovedajúcej hodnote.

2.8.5. Darčekové poukazy s uvedeným dátumom platnosti je nutné využiť pred vypršaním platnosti. V prípade, že dátum splatnosti darčekového poukazu vyprší pred jeho uplatnením, Predávajúci nie je povinný vrátiť držiteľovi darčekového preukazu peňažné prostriedky ani vydať nový darčekový poukaz v rovnakej hodnote.

2.8.6. Darčekový poukaz ani zľavový kód nemožno vymeniť za peniaze. V prípade, že Kupujúci odoberie tovar za nižšiu cenu ako je hodnota darčekového poukazu alebo zľavového kódu, nemá nárok na doplatenie hodnoty darčekového poukazu alebo zľavového kódu ani na nový darčekový poukaz alebo zľavový kód na zvyšok hodnoty pôvodného uplatneného darčekového poukazu alebo zľavového kódu.